Avslutade Projekt

Här nedan presenteras ett urval av alla de projekt och arbeten vi utfört åt våra kunder. Många projekt liknar varandra så vi försöker här visa på alla de olika typer av uppdrag vi utför åt våra kunder. Både företag samt privatpersoner.

2019. Sprängning samt tillbyggnad av hus och avloppsanläggning, Eggvena.

En privatperson behövde hjälp med att spränga berg och schakta för tillbyggnad av sitt hus. Kort avstånd mellan husvägg och berg, så här fick sprängaren verkligen ladda försiktigt!

2019. Vågstation, Borås. Rydler Bygg AB

Vi har haft uppdraget att bygga en grund för en vågstation på Borås Energis område i Borås åt Rydler Bygg AB.

 

2019-08-20. E20 center. Lagerhall 1440 kvm. Vårgårda.

Vi har fått förtroendet att schakta och grundlägga för en ny lagerhall på E20 center i Vårgårda. Avlopp, omläggning av elkraft och en asfalterade ytor ska vi utföra på platsen.

 

2019-04-25. Tillbyggnad lagerhall, Ren Väg AB, Borås

Ren Väg AB importerar och säljer sopmaskiner samt borstar. De behöver en större lageryta och vi har fått förtroendet att utföra grundläggning samt markarbeten åt dem i detta projekt. Då det är en byggnad i souterräng så blir det en hel del schaktmassor att gräva bort där grunden ska anläggas.

2019. Garagegrund samt gårdsyta. Fåglavik.

Röjning stubbar och sten, terrassering schaktmassor samt anläggande av ny gårdsplan samt en garagegrund.

 

2019. Gårdsplan, Torpa gård Floby.

Vi schaktade undan sten, sly och jord för att bredda den befintliga gårdsplanen. Därefter terrasserade vi om ytan för vattenavrinning samt behagligare lutning på ytorna och avslutade med att planera ut ett lager nytt och fint bergkross!

 

2019. Husgrund, Fristad. Emrahus.

Vi har haft uppdraget att anlägga grund, körytor, gräsmattor och finplanering i Fristad på ett hus ca 530 kvm, med 6 st lägenheter. Det är en relativt stor byggnad i förhållande till tomtens yta så det är trångt och kräver mycket planering för att lyckas få till detta på ett bra sätt för alla parter. Kul med lite extra utmaning!

 

2019. Verkstad Bema, Herrljunga.

Vi utför markarbeten för Bemas nya verkstad i Herrljunga. Det har byggts 1100 kvm verkstad samt kontor och ca 3000 kvm asfaltytor. Som brukligt har det schaktats för dagvatten, spill, el och annat som man behöver till en byggnad.

 

2019. Industriplan, Ljung. Kryddhuset.

Kryddhuset i Ljung hade behov att utöka sin lageryta och vi fick uppdraget att anlägga en asfalterad hårdgjord yta av 4050 kvm där det ska stå en ny lagerhall samt en truckväg till nya lagerplatsen. Man kan säga att det var ett klassiskt markjobb med mycket schaktvolymer, maskiner, dumprar och lastbilar som slamrar och mullrar!

 

2019. VA- samt el/fiber-ledningar samt pumpstation. Lidköpings kommun

Vi har utfört ca 500 meter ledningschakt åt Lidköping kommun. Tryckspill samt vattenledningar byts ut till större dimension för att bygga ut kapaciteten i VA-nätet. Samtidigt schaktade vi för ny el samt fiber vilket ökar kapaciteten även på det området. Det har också byggts en ny pumpstation för avloppet.

 

2019. Villagrund, Herrljunga. Privatperson

Schakt för grund, VA och el för en villagrund i Herrljunga.

2018. Ställverk Gökhem. Lip AB.

Ett annorlunda projekt som vi har utfört här. En gammal transformator i tegel revs samt en grund för det nya ställverket anlades. Det innebar att speciella krav ställdes på oss och vår personal vad gäller både utbildning samt kunskap då det var nära till driftsatt anläggning som absolut inte fick skadas.

 

2018. Exploateringsområde Älvängen. E.Sundell AB

Sundell utför ett exploateringsprojekt i Älvängen där vi har varit med vår 25 tons maskin och arbetat åt dem. De har haft ganska stora volymer med både berg och schakt som lastades och transporterades iväg. Det innebar att vi använde en hydraulhammare och slog sönder större bergblock till mindre bitar. Därefter lastades de på lastbil och dumper.

2018. Tillbyggnad ladugård. Vårgårda.

Härlig gårdsmiljö med mycket olika djurslag och en vacker utsikt att arbeta i gjorde att vi hade en extra trevlig och rolig tid på denna arbetsplats. Dessutom hade vi tur då marken var mycket stenig och för en gångs skull i användbar storlek. Gallerskopan kommer verkligen till sin rätt i vid dessa tillfällen. Det spar både pengar och miljö då vi kunde använda stenarna till fyllning, istället för att tvingas köra bort schaktmassor och sedan köpa dittransporterat kross för att få en stabil grund. Bra!

 

2018. Exploateringsområde, Vinninga. Lidköpings kommun.

Vi har utfört all infrastruktur till ett nytt bostadsområde i Vinninga, Lidköping. Det har anlagts avlopp, vatten, dagvatten, el och opto till sex nya tomter. Därefter har vi byggt en gata och  innan vi lämnade över området till byggarna så de kan starta husbyggnationer. Beställare till detta projekt är Lidköpings kommun.

 

2018-03-07. Schakt och anläggning nya hus. Kalvsund, Göteborg. Preservo Entreprenad AB.

Vi har fått uppdraget av Preservo att anlägga ca 100 meter va-ledningar, kanalisation el, opto mm samt schakt för tre husgrunder. Det är en mycket speciell arbetsplats vi ger oss i kast med denna gång då Kalvsund är en ö mellan Björkö och Öckerö. Logistiken är en spännande utmaning! Då det är mestadels berg och mycket lite jord på ön så innebär det sprängning för va och kanalisationen i en känslig miljö. Vi är mycket stolta över att få möjlighet att vara med och bidra med vår kunskap i detta mycket speciella projekt!

2018. Anläggning av grund, avlopp nybyggnation, Eggvena. Privatkund.

Vi utförde markarbete för fritidshus samt lillstuga åt privatperson i Eggvena. Schakt för parkering, gångytor, husgrunder, dagvatten, avlopp samt gräsmatta bland annat. Roligt att få varit med från början med planering och projektering och hela vägen till färdigt resultat.

2018. Gång och cykelväg Herrljunga. E Sundell AB.

E Sundell hade i uppdrag att bygga två etapper GC väg i Herrljunga. Vi bidrog med en grävmaskin och hjälpte till att kulvertera vattendrag, schakta, bankfylla och terrassera så det blir säkrare att gå och cykla bredvid den hårt trafikerade vägen.

2017. Schakt för industrigrund Alingsås. Falk Markentreprenad AB.

Avtäckning jord och hårdgörning för byggnad samt industriplan. Lastkaj till lastbil och VA har utförts.

2017. Renovering hus och tomtmark. Privatperson Eggvena.

Vi har dränerat källare, bygga nytt enskilt avlopp samt terrassera tomten så den blir användarvänlig med gräsmattor och gångar som inte sluttar så kraftigt som i dagsläget. Ett roligt och varierande projekt. Tidigare byggare har inte frisprängt i tillräcklig omfattning så vi har med hjälp av Simplex och försiktig spräckning tagit bort berg längs husväggen så den nya dräneringen får plats. Med nya och fräscha rör samt isodrän på väggen kommer det bli stor skillnad!

2017. Schakt för husgrunder i Västra Bodarna. Falk Markentreprenad AB.

Vi har hjälpt till att täcka av berg och spränga samt anlägga husgrunder i Västra Bodarna utanför Alingsås. Det ska också byggas en ny väg och gårdsmiljö, gräsytor samt uteplatser bland annat. Arbetet utför vi åt Falk markentreprenad.

2017. Avloppsmässa Herrljunga 2017-08-26.

Vi tackar alla som besökte oss under mässan i Herrljunga. Det var många trevliga besök och stort intresse för våra avloppslösningar. Många av er ska vi träffa på ett personligt besök och ge förslag på bästa lösning för just er. Det ser vi mycket fram mot!

Allt uppställt och klart för mässa. En liten lugn stund innan alla besökare började komma. Därefter var det fullt upp hela dagen. Härligt, tack till alla som besökte oss under dagen!

2017. Återställning av körskador. Vida Skog AB.

Vida skog har anlitat en av våra maskiner att återställa körskador och grusa skogsvägar.

2017. Parkeringsyta med stödmur. Privatkund Göteborg.

Kuperad tomt kan vara ett problem när man ska parkera bilar och släp. Här har vi schaktat för L-stöd och byggt en parkering i slänten hos en privatperson i Göteborg.

2017. Våtmark. Privatkund utanför Herrljunga.

Vi skapar en våtmark som både djur och fågelliv har stor nytta av. Här kommer även grodor och insekter trivas fint vilket skapar bra livsmöjligheter för många olika arter samtidigt som det blir en vacker plats att kunna sitta och studera alla våtmarkens invånare eller bara njuta av en lugn och vacker miljö i skogen.

2017. Skogshuggning och röjning.

Ibland är det kul att få göra annat än att köra grävmaskin. Då passar det fint att arbeta med skog istället!

2016-17. Nybyggnation av tre hus i Alingsås. Falk Markentreprenad AB.

Vi har täckt av berg, hjälpt till att spränga och krossa samt anlagt tre husgrunder med VA och vägar åt Falk markentreprenad. Ett utmanande projekt med stora höjdskillnader och besvärlig terräng som varit både roligt och intressant att få vara med och hjälpa till med.

2016. VA samt stödmurar i Alingsås.

Vi har dragit servisledningar både med VA och el till en tomt i Alingsås samt schaktat och monterat stödmurar tillsammans med Kilanda cementgjuteri.

2016. Diverse olika avlopp åt privatpersoner. Od, Herrljunga, Essunga, Alingsås, Vårgårda, Vara.

Precis som rubriken visar är vi som vanligt lite kors och tvärs och bygger avlopp. Vi är glada och stolta över vårt rykte att bygga bra avloppslösningar med bra produkter. Stort tack till alla våra kunder!

2016. Utbyggnad lager, Herrljunga Cider AB.

Cider är gott! Herrljunga Cider är omtyckt och det skapar behov av lageryta och fler utlastningskajer. Vi har utfört grundläggning för ca 4200 kvm lageryta, lagt om ledningar för både vatten och dagvatten samt schaktat för nya lastramper till lastbilarna för att öka på utlastningskapaciteten.

2015. Årets försäljare av Biorock markbädd!

Årets återförsäljare av Biorock är Eggvena Schakt AB! Vi vill gärna tacka alla kunder som gett oss förtroende att installera biorock som avloppslösning. Att så många väljer att låta Eggvena Schakt installera biorock till sin fastighet är ett fantastiskt kvitto på ett väl utfört arbete och en bra produkt. Vi är både stolta och tacksamma för visat förtroende!

2016. Exploateringsområde Herrljunga. Falk Markentreprenad AB.

Vår 26-tons grävmaskin var anlitad av Falks markentreprenad AB och hjälpte till att bygga va, vägar och gångbanor samt allt annat som ska till när Herrljunga kommun utökas med ett nytt bostadsområde i Horsby. Totalt byggdes det 1 km va, väg och gc-banor.

2016. Nyanläggning hundklinik och rehabcenter. Anneli Skatt, Herrljunga

Ett omfattande jobb där vi arbetade direkt mot slutkund. Innefattade byggnation av ca 150 meter väg, gårdsytor, rivning av gammal loge och schakt för nya byggnaden inklusive avlopp, värmekulvert och allt annat som ska till för att få ett fungerande hus!

2016. Damm Herrljunga. Privatperson.

Dammar tillhör de absolut roligaste jobben i branschen tycker vi. Därför är det alltid kul att bli tillfrågade när det kommer till den typ av arbete. I detta fallet hade beställaren en väldigt tydlig bild hur dammen ska se ut och det gör det ännu roligare när vi lämnar jobbet och kunden är 100% nöjd med vårt arbete! När vattnet väl stiger framåt hösten kommer den smälta in fantastiskt fint i naturen.

2016. Skogsväg. Eggvena.

Ny skogsväg ska byggas. Eggvena Schakt är glada över förtroendet!

2016. Lägenhetshus Göteborg. Mark & VA.

Tillbaka i Göteborg med en av bandgrävarna. Vi schaktar och anlägger en husgrund med kringytor, vatten och avlopp. Intressant arbete åt en av våra äldsta stamkunder, Mark & VA.

2015. Lokalväg Alingsås kommun. E.Sundell AB

E. Sundell AB anlitade en av våra maskiner som var med och byggde ca 1 km lokalväg bredvid E20 i Alingsås. Ett omfattande jobb med va, fyllningar och stora schaktvolymer. Ett riktigt roligt projekt att få varit en del av!

2015. Enskilt avlopp. Privatpersoner Od/Ljung

Vi har nu kört sista racet med avlopp för denna höst 2015! Vädret har varit eländigt med ständigt regn men som tur var fortsatte det vara plusgrader åtminstone. Summerar vi året som helhet har det varit ett fantastiskt år med en otroligt hög försäljning av Biorock. Det visar att vi har en mycket bra produkt att erbjuda som tilltalar kunderna och är en prisvärd lösning på fastigheten. Självfallet tycker vi det är extra roligt att så många ger oss detta förtroende och litar på att vi utför bra jobb med bra produkter och god totalekonomi över avloppets hela livslängd. Tack!

2015. Markarbete för Carlbergs i Göteborg AB.

Carlbergs har utfört markarbete i Amhult, Torslanda. Det är för ett hyreshus samt Burger King. Vi var med och schaktade med en av våra maskiner. Det var en omfattande schakt med stora massavolymer på ett mycket begränsat område. Då det dessutom var flera aktörer inblandade krävde det smidighet och bra planering för att fungera bra.

 

2015. Materialhanteringsyta, Sundbergs Åkeri AB. Källeryd.

Sundbergs Åkeri AB behövde mer plats att hantera material vid omlastning och liknande. Vi har täckt av jord, sorterat sten med gallerskopan som vi sedan har knackat ner med hydraulhammare. Det har gett massor av bra och användbart material med god bärighet. Kostnaden för att knacka ner sten och block till mindre fraktion har betalat sej med råge för kunden som inte behövt köpa många lass med fyllnadsmaterial!

 

2015. Avloppsmässa i Herrljunga.

Vi deltog på en mässa i Herrljunga för enskilda avlopp tillsammans med 4evergreen. Vi ställde ut storsäljaren Biorock-5 och vill gärna tacka alla besökare som tog sej tid i vår monter!

2015. GC-bana i Herrljunga. Falks Markentreprenad AB

Vi har schaktat för 1 km gång och cykelbana i Herrljunga. Ett mycket intressant jobb där vi hjälpt Falks Markentr. med en av våra maskiner. Jobbet har innehållit många moment. Avtäckning jord, va-ledningar, fyllningar och finplanering. Kul när man får vara med från start till mål!

2015. Markarbete för parhus och villa. Alingsås.

Ett stort jobb där bergsprängningen är utförd sedan tidigare. Så vårat uppdrag är att schakta bort sprängt berg, anlägga VA och husgrunder. Då tomten består av berg med stora nivåskillnader ska det även byggas stödmurar och slänter. Ett kul projekt som är något utöver det vanliga!

2015. Enskilt avlopp, Bitterna.

Nu är det säsong och full fart på avloppsbyggandet! I Bitterna utanför Vedum har glädjande nog kring tjugo hushåll valt att anlita oss och Biorock! Det är fantastiskt kul att så många upptäckt fördelarna med biorock och gett oss detta förtroende att bygga deras anläggningar. Det är vi glada och stolta över.

2015. Dränering åkermark. Eggvena.

Dränering av åkermark ger bättre framkomlighet med mindre körskador förutom att det växer bättre skörd! Blir mer och mer viktigt att göra i tid då man annars hamnar i en dålig spiral med sämre lönsamhet vilket i sin tur ger mindre ekonomisk möjlighet att utföra de nödvändiga åtgärderna. Och enligt alla experter ska det troligen bara bli mer regn framöver när klimatet ändrar sej.

2015. Trädgård. Privatperson Eggvena.

Här ska vi sänka gräsmattan samt lägga om fallen så regnvatten rinner från huset. I samband med detta kommer vi också förbereda och anpassa gräsmattan för robotklippare. Det ska också läggas plattor i gångar samt två uteplatser. Vi har lagt dräneringsrör samt dagvatten runt huset och ska även lägga plattor runt husgrunden. Det kommer bli en helt ny trädgård när vi är klara!

2014-15. Marieholmsbron. Skanska Göteborg

En grävmaskin arbetade åt Skanska och var med om att bygga Marieholmsbron i Göteborg. Det var ett mycket stort projekt som vi är glada över att fått vara med och hjälpa till med. Bron är till för järnvägen och kommer göra så att det blir dubbelspår över Göta älv till Göteborgs hamn.

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Marieholmsforbindelsen/Marieholmsbron/

2015, Damm. Fåglavik

Dammar är extra roligt att bygga. Här schaktade vi en stor och rejäl damm åt en kund utanför Herrljunga. Det är alltid väldigt roliga projekt där även miljö och djurliv får nytta av vad vi utför.

2015. Fiberkanalisation. Kungsbacka.

Vi har utfört ett stamnät med kanalisation samt blåsning fiber i ett bostadsrättsområde i Kungsbacka. Arbetet är utfört åt Wireless Consult.

2014. Enskilt avlopp.

Vi har byggt ett flertal enskilda avlopp i både Herrljunga samt Vårgårda kommun under hösten 2014. I detta fall är det en upphöjd infiltration med slamavskiljare och pump som byggs. När maskinen ändå var på plats passade kunden också på att få en större hårdgjord yta framför huset. Där vi gått fram med va-schakten sållade vi fram natursten från platsen och klädde in slänterna med för att ge liv åt trädgården. Kunden som från början tyckte det var ganska trist att behöva bygga nytt avlopp upplevde när vi var klara att de ”på köpet” fått en helt ny och bättre trädgård. Extra roligt när kunderna upplever vårat besök på detta positiva sätt!

 

2014. Rivning garage Amiralen Nossebro. Beställare Essunga kommun.

En gammal garagebyggnad som vi river på uppdrag åt Essunga kommun.

2014. Rivning Ringön. Carlbergs i Göteborg.

Carlbergs river på Ringön i Göteborg. Vi hjälpte till med en maskin och slog sönder betongfundament med hydraulhammare för att sedan lasta ut betongen på lastbilar.  www.carlbergs.se

2014. Gång och plattyta för uteplats.

Vi har schaktat ut jord och hårdgjort för att lägga plattor. Det ska bli en gång och en uteplats.

2014. Enskilt avlopp samt grundanläggning tillbyggnad. Privatperson Vårgårda.

Vi har byggt ett avlopp med slamavskiljare och biorock. Efterpolering sker med hjälp av en damm för att reducera fosfor. Utbyggnaden ska bli den nya toaletten så där byggde vi inre va-ledningar till det nya avloppet samt makadamiserade för gjutning.

2014. Damm. Privatperson Eggvena.

En damm synlig från verandan förhöjer livskvaliteten betydligt! Härligt att sitta i uterummet oavsett sol eller regn och kunna se fågel-livet och fiskar. Välj gärna röd karp så syns de mycket bättre. Några ankor är inte så krävande i skötsel och är också trevliga att se och höra när de snattrar och plaskar. Dessutom äter de gräset som annars får dammen att växa igen om man inte slår kanterna.

2014. Lägenhetshus, Blå staden Hisingen. För Mark & VA i Göteborg.

Här har vi varit några månader och arbetat med sprängning, va, hårdgörning av ytor samt grundläggning för platta på mark.

2013. Kanal och dikesrensning, Torsö.

Väl rensade och skötta kanaler ger ett bra tillskott på utsädet. Enligt lantbrukarna på Torsö som beställt arbetet kan det skilja uppemot två ton per hektar. Då inser man att rensning betalar sej!

2013. Trädgårdsarbete, Eggvena.

En igenväxt slänt som tar upp höjdskillnad i trädgård snyggas upp. Ljust och fint med naturmakadam och växter i stället för ogräs. Inte underhållsfritt men garanterat mycket mindre arbete att hålla slänten fin sedan.

2013.

Vi har under våren utfört ett flertal avloppsanläggningar, ridbana, uteplats, gräsmatta för att nämna några exempel. Då det redan finns en hel del bilder på liknande jobb här nedan har vi inte lagt upp fler bilder på varje unikt projekt.

Enskilt avlopp, markbädd.                                                            Ridbana, 20×40 meter

2013. Rensning badplats.

En badplats som slammat igen rensas upp. Ser kallt ut just nu men kommer säkert bli skönt till sommaren!

2013. Byte vägtrumma under grusväg.

Med hjälp av hydraulhammare går det fint att byta en vägtrumma som havererat även i vägar med djup tjäle.

2013. Hösten 2012.

Vi har byggt flertalet enskilda avlopp i Eggvena/Bråttensby. De flesta med Bio-rock markbäddsystem.

2012. Lundbygården, Gråbo. Arbete för Mark & VA, Göteborg.

Lundbygården är ett så kallat 50+ boende. Vi har utfört grundarbeten och va. Uppdragsgivare är Mark & VA i Göteborg.

2012. Avloppsmässa, Herrljunga.

Herrljunga kommun anordnade en avloppsmässa i samband med Lions marknad. Tyvärr kom det inte så många besökare men de som var där visade stort intresse. Vi visade bland annat upp produkter från Evergreen Solutions och Pipelife samt förklarade skillnader, fördelar och nackdelar med de olika systemen.

2012. Finplanering villatomt, Härryda.

Finplanering runt nybyggd villa. Parkeringar, plattor, gräsmatta, L-stöd mm ska anläggas. Detta är bland de roligaste jobben då resultatet blir synligt till skillnad från rör som är som bäst då de inte märks…

2012. Enskilt avlopp för privatperson, Eggvena

Anläggningen i detta fall består av septictank, biorock, pumpbrunn och fosforfälla.

2012. Ridbana, Eggvena.

Schakt och anläggning av ridbana. Ett ganska omfattande arbete där befintlig mark ska schaktas och läggas i nivå med bombering och fall. Därefter dränering för att slutligen byggas upp i skikt med olika krossmaterial. Här är det viktigt att entreprenören är noggrann så inte materialskikten blandas. Vidare får inte sten arbeta sej upp när banan harvas eller används, då kan hästarna skada hovarna.

2012. Enskilt avlopp, Eggvena.

Anläggning av markbädd. Vi utför alla typer av enskilt avlopp. I detta fallet passade en markbädd bäst att utföra för fastighetsägaren. Det är en beprövad metod som dock har nackdelen att den kräver mycket utrymme. Men finns plats är det en bra lösning. Förutom markbädd gör vi infiltration, reningsverk eller biorock för att nämna några olika lösningar. Är kunden osäker så förklarar vi gärna skillnader, plus och minus med de olika systemen.

2012. Kontorshuset Aurora för Carlbergs i Göteborg.

Aurora på Lindholmen i Göteborg. Här var det trångt om utrymmet. Ett bra samarbete med AF som är byggare och de andra arbetslagen var absolut nödvändigt. Det fungerade mycket bra så trots besvären att få plats med grävmaskinen så gick jobbet bra.

2012. Damm Eggvena

Ett favoritprojekt! Dammar är väldigt roligt att bygga och här känner vi oss väldigt nöjda med hur fint dammen smälter in i naturen. Viktigt för oss är att dammarna ser naturliga ut och ger ett mervärde för kunden genom att kunna sitta och njuta intill dammen. I detta fall är karp i olika färger släppta i dammen. Det finns karp som äter både växtlighet samt insekter vilket förhindrar att vattnet växer igen. De olika färgerna gör att fiskarna syns och ger ett extra nöje att kunna studera fiskarna förutom de fåglar och andra djur som drar nytta av vattnet.

2012. Skogsväg i Nårunga

Skogsväg är en investering som ofta betalar sej snabbt för skogsägaren då timmerbilarna kan komma långt in i skogen vilket minimerar skotningskostnaden samt återställning av körskador. Denna väg anlade vi i Nårunga.

2012. Rivning ekonomibyggnad på lantbruksfastighet, Vårgårda.

Gamla byggnader kan vara farliga för både människor och djur. Då är det både säkrare och ser betydligt bättre ut i naturen att riva och ta bort byggnaden.

2012. Carlbergs i Göteborg, renovering hamn i Bua.

 

Intressant projekt, renovering av hamn som stormarna under de senaste åren raserat. Detta arbetet utfördes åt Carlbergs i Göteborg.

2012. Carlbergs i Göteborg, va och utbyggnad asfaltplan Iveco.

Detta uppdrag utfördes åt Carlbergs i Göteborg. Va och asfaltytor byggdes ut på Iveco Hisingen.

2011. Mark & VA Göteborg. Exploateringsområde Landvetter.

För Mark & va hade vi ett långt projekt där en av våra maskiner var uppbokade hela 2011. Vi schaktade för nya vägar, sprängde, byggde va, el och fiber samt slutligen planerade inför asfalt. Detta var ett intressant och spännande arbete med många olika moment inblandade.

2011. Rivning byggnad Herrljunga

Rivning av en gammal verkstadsbyggnad i Herrljunga. Byggnaden var av trä men tillbyggd vid olika tidpunkter vilket försvårar rivningen då man får klura ut i vilken ordning allt ska plockas ner så det inte blir instabilt och rasar okontrollerat. Dessutom var det mycket nära till grannens hus och i flera våningar vilket gjorde det hela än knepigare. Men med tålamod och erfarenhet lyckades det hela utan missöden!

2011. Villagrund Herrljunga.

Villagrund utfördes åt Dan och Marie i Herrljunga. Ett uppdrag där vi ansvarade för va, grundarbete förutom betong och grovplanering trädgård.

2011. Enskilt avlopp Eggvena

Enskilt avlopp med pumpbrunn och tryckledning. Beställare Sara och Benny Röjd i Eggvena. Enskilt avlopp är en marknad där behovet av våra tjänster ökar i snabb takt då kraven på effektivare och renare avlopp ständigt höjs.

2010. Villagrund och gårdsytor Eggvena

Johanna och Fredrik köpte en gård utan hus i Eggvena. Vi hjälpte dom att schakta för villagrund, avlopp och gräsmatta. Ny väg in till gården och dränering av ladugård samt ny gårdsplan blev också anlagt. Kraven på bärighet året om var stort då Fredrik kör lastbil så tunga fordon trafikerar ofta dessa ytor.

2009. Oden. Dammar i Lerum

Uppdraget utfördes åt Oden Väst. Ett område i Lerum sanerades och dammar byggdes för att skapa ett rekreationsområde.

2008 – 2001. Dränering husgrund samt plattläggning uteplats.

Husdränering åt Kitty och Stig-Arne i Eggvena. Fukt i källaren är inte trevligt. Vi dränerar med isolerskivor vilket även ger ett bättre K-värde i huset. Det ger ett mervärde förutom att fukten försvinner.

Uteplats och gångyta samt råkantsten runt plantering. Eva Holmstrand i Eggvena gav oss i uppdrag att ordna en härlig uteplats i solväggen till hennes villa. Detta var extra roligt då vi tidigare haft förtroendet att schakta och utföra grundarbetet till hennes villa. Återkommande kunder visar att vi lyckats och utför bra arbeten!